เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม,จัดทำขอบเขตงาน, เอกสารประกวดข้อเสนอและเอกสารประกวดราคา โครงการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลสาบสงขลา บริเวณ ตำบลท่าหิน , ตำบลคูขุด และตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Survey-design-preparation-01

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม