เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

ลักษณะการให้บริการ

 

การให้บริการที่ปรึกษาของ บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด สามารถสรุปจำแนกตามประเภทของโครงการ หรือลักษณะของงานได้ดังนี้

ประเภทของโครงการ
ประกอบด้วย :

 • อาคารที่อยู่อาศัย
 • อาคารสำนักงาน
 • ศูนย์การค้า
 • โรงแรม
 • โรงเรียน และโรงพยาบาล
 • สนามกอล์ฟ
 • นิคมอุตสาหกรรม
 • โรงงาน และคลังสินค้า
 • ระบบประปา / ระบบบำบัดน้ำเสีย / กำจัดมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่
 • ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม
 • ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน และ ฯลฯ
 • ระบบ Co Generation

 

ประเภทของงาน
ประกอบด้วย :

 • งานสถาปัตยกรรม
 • ตกแต่งภายใน
 • ออกแบบผังเมือง
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมโครงสร้าง
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมสุขาภิบาล
 • วิศวกรรมธรณีเทคนิค
 • วิศวกรรมสำรวจ
 • การสำรวจตลาด
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารโครงการ และการฝึกอบรม  

 

 

Out Service-01

Image by Flickr/cheesy42

Out Service-02

Image by Flickr/cheesy42

Out Service-03

Image by Flickr/cheesy42