เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

ขอบเขตของงานบริการ

 

งานศึกษา/วิจัย/สำรวจ

 • สำรวจที่ดิน และ Hydrographic
 • สำรวจการจราจร และการขนส่ง
 • สำรวจทางธรณีวิทยา และสำรวจดิน
 • ศึกษาความเสียหายของโครงการต่าง ๆ
 • ศึกษาวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการเกษตร
 • ศึกษาการปรับโครงสร้าง/การบริหารงานขององค์กร

 

งานวางแผน

 • จัดทำแผนแม่บท
 • ศึกษาความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้
 • ประมาณการราคา
 • ศึกษาความเปรียบเทียบแนวทางเลือกอื่น ๆ
 • ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

งานออกแบบ

 • ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียด
 • ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ (CAD)
 • จัดทำรายละเอียดประกอบแบบ
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 

งานเตรียมการก่อสร้าง

 • จัดทำเอกสารสัญญา
 • ช่วยคัดเลือกผู้รับเหมา
 • ประเมินผลข้อเสนอของผู้รับเหมา
 • ช่วยในการเซ็นสัญญาก่อสร้าง

 

งานก่อสร้าง

 • ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
 • บริหารโครงการ
 • จัดทำแผนงานก่อสร้าง และกำหนดเวลา
 • จัดทำแบบ Shop Drawing
 • การประเมินเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ
 • ฝึกอบรมพนักงาน

Out Service-01

Image by Flickr/cheesy42

Out Service-02

Image by Flickr/cheesy42

Out Service-03

Image by Flickr/cheesy42