Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

หอพักอัศดามงคล โรงพยาบาลบางมด

ถนนพระราม  2

 asadamongkol

 

  • ลักษณะของโครงการ          
:         เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 2 อาคาร หลังคาโครงสร้างเป็นเหล็กรูปพรรณ มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ใช้สอยอาคาร อาคารละ 1,995 ตารางเมตร  มูลค่าโครงการประมาณ 50 ล้านบาท
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
  • Status
:

การก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้งานแล้ว


 

Images Gallery

{gallery}asadamongkol-mansion{/gallery}