Choose Language  :

Main Menu

Knowledge

10vapokon-PrbBeforeRemovingSheetPile

ะบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile
ระบบโครงสร้างป้องกันดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile คือระบบโครงสร้างที่สามารถป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน แรงดันอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้างโดยต้องมีเสถียรภาพทั้งระบบโครงสร้างชนิดนี้มีประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง โดยส่วนประกอบของโครงสร้างดังกล่าวมีดังนี้

"ระบบโครงสร้างป้องกันดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile"

1. แผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เป็นแผ่นเหล็กลอนรูปต่างๆ มีความยาวตามกำหนดใช้ตอกในแนวดิ่ง สำหรับป้องกันแรงดันน้ำ และแรงดันดิน ที่กระทำตามความลึกของการขุด
2. เหล็กค้ำยันรอบ (Wale) เป็นส่วนของโครงสร้างที่ต้านแรงกระทำทางด้านข้างจากแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะถ่ายแรงเป็นแรงกระจาย (uniform horizontal force) เข้าสู่เหล็กค้ำยันรอบ (Wale)
3. เหล็กค้ำยัน (Strut) เป็นส่วนโครงสร้างที่รับแรงแนวแกนที่ถ่ายจากเหล็กค้ำยันรอบ (Wale) และรับแรงแนวดิ่งที่ถ่ายจากแผ่นเหล็กพื้น (Platform) ซึ่งนำมาวางบนเหล็กค้ำยัน (Strut) เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ในขั้นตอนการก่อสร้างเหล็กค้ำยัน (Strut) โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ เหล็กค้ำยันตามแนวยาว และเหล็กค้ำยันตามแนวขวางและแบ่งเป็นชั้น ๆ ตามระดับความลึก
4. เสาเหล็กหลัก (Kingpost) เป็นส่วนที่รับแรงจากเหล็กค้ำยัน (Strut) ในแนวดิ่งแล้วถ่ายลงสู่ดินทำหน้าที่เหมือนเสาในอาคารขนาดใหญ่ ยังสามารถใช้เป็นฐานรากในการรับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) ในการลำเลียงวัสดุและสิ่งต่างๆ ได้อีกด้วย
หมายเหตุ แผ่นเหล็กพื้น (Platform) เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยตงเหล็กและแผ่นเหล็กที่นำมาเชื่อมติดกันทำหน้าที่เหมือนพื้นวางอยู่บนเหล็กค้ำยัน (Strut) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขุดดินการขนส่งวัสดุ และอื่นๆ ฯลฯ

 • ข้อพิจารณาในการก่อสร้างระบบโครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile

การก่อสร้างที่ได้ทำตามแบบที่กำหนดแล้วจะต้องมีความละเอียดรอบคอบประกอบในการทำงานโดยมีข้อพิจารณาก่อนการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างดังนี้
1. แนวการตอกเหล็กแผ่นพืด (Sheet Pile) ต้องห่างจากขอบฐานรากโดยมีระยะพอเพียง สำหรับการติดตั้งและรื้อถอนไม้แบบฐานราก
2. เสาเหล็กหลัก (King Post) ที่ทำการตอกเพื่อรับน้ำหนักที่ถ่ายจากค้ำยัน (Strut) ต้องมีความยาวตามกำหนดและได้แนวดิ่ง
3. ค้ำยัน (Strut) และค้ำยันรอบ (Wale) ต้องได้แนวตรงเพื่อให้สามารถถ่ายแรงได้ตามในแนวแกนตามวัตถุประสงค์
4. แนวการเชื่อมของโครงสร้างที่เป็นเหล็กต้องเชื่อมให้ได้ความยาว และขนาดการเชื่อม ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของระบบโครงสร้าง
5. ภายหลังจากการติดตั้งระบบโครงสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจสอบการเคลื่อนตัว ของ Sheet Pile ทุกวันก่อนทำการก่อสร้างจนกว่าการก่อสร้างในส่วนฐานรากแล้วเสร็จ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเสถียรภาพของระบบป้องกันดินว่ามีความปลอดภัยหรือไม่

 

fleming exc 007

 • การก่อสร้างระบบโครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile

ก่อนลงมือก่อสร้างจะต้องศึกษารายละเอียดในแบบทั้งหมด ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการทำงาน วิธีการก่อสร้างมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ต้องสำรวจหาข้อมูลว่าบริเวณใต้ดินนั้นๆ มีระบบสาธารณูปโภคอยู่หรือไม่ เช่น ท่อไฟฟ้า ท่อประปา ท่อโทรศัพท์ ถ้ามีก็ต้องทำการย้ายออกให้พ้นจากพื้นที่ที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
2. เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน เช่น เครื่องตอกและถอนแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เครื่องขุดดิน รถบรรทุก ฯลฯ "การก่อสร้างระบบโครงสร้างกันดิน Steel Sheet Pile Wall"
3. ทำการวางแนวการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวฐานรากตามแนว กำหนดโดยต้องร่นแบบห่างจากขอบฐานราก 1.00-1.50 เมตร ตามความเหมาะสม
4. ปักแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวที่วางไว้และทำการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ทีละแผ่นให้ได้แนวระดับที่ต้องการ
5. ตอกเสาเหล็กหลัก (Kingpost) ตามจำนวนที่กำหนดในแบบตามตำแหน่งและระดับที่กำหนด โดยอาจจะตอกพร้อมกับแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ก็ได้ โดยต้องวางแผนในการใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสุงสุดในการตอก เช่น อาจตอกพร้อมกันในพื้นที่โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ
6. นำเหล็กค้ำยัน (Strut) และเหล็กค้ำยันรอบ (Wale) วางตามแนวที่กำหนด และทำการเชื่อมติดกับเสาเหล็กหลัก (Kingpost) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile)
7. นำแผ่นเหล็กพื้น (Platform) มาวางบนเหล็กค้ำยัน (Strut ) เพื่อเป็นจุดที่ให้รถขุดดินสามารถวิ่งบนแผ่นเหล็กพื้น (Platform) เพื่อทำการขุดดินชั้นแรก ออกให้อยู่ในระดับที่สามารถติดตั้งเหล็กค้ำยัน (Strut) และเหล็กค้ำยันรอบ (Wale) ชั้นต่อไปได้
8. นำคอนกรีตเติม (fill) ลงในรอยต่อช่องระหว่างเหล็กค้ำยัน (Strut) กับเหล็กค้ำยันรอบ (Wale) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) กับเหล็กค้ำยันรอบ (Wale) เพื่อเสริมความแข็งแรง จุดต่อให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการโก่งงอของปีกของเหล็กค้ำยัน (Wale) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เพราะถ้าเกิดการโก่งงอขณะก่อสร้างจะทำให้โครงสร้างพังทลายได้
9. ได้ระบบโครงสร้างป้องกันดินที่มีเสถียรภาพในการป้องกันดิน
หมายเหตุ ในการก่อสร้างจริงมีการทำงานเสาเข็มเจาะเสร็จก่อนการทำระบบป้องกันดิน ดังนั้นระหว่างการขุดดินเพื่อติดตั้งค้ำยัน (Strut) และค้ำยันรอบ (Wale) แต่ละชั้นจะต้องมีการตัดหัวเสาเข็มตามระดับที่ทำการขุดด้วย เพราะเสาเข็มทำให้ไม่สามารถขุดดินได้และเป็นการปรับระดับหัวเสาเข็มด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สิทธิโชค  สุนทรโอภาส และ ดร.ณัฐวุธ ธีรามาศ
Share
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Prev Next

Internet Data Center

13-11-2012 Hits:411 Information Technology

Internet Data Center

Internet Data C...

Read more

Phyathai 2 Hospital (E…

06-11-2012 Hits:464 Hospital

Phyathai 2 Hospital (Extension)

Phyathai 2 Hosp...

Read more

Electronic Industrial …

06-11-2012 Hits:674 Factory

Electronic Industrial Plant (Bangladesh)

Electronic Indu...

Read more

SSP Tower Ii And Mini …

06-11-2012 Hits:419 High Rise Building

SSP Tower Ii And Mini Offices

SSP Tower Ii An...

Read more

Le Luk Condominium

06-11-2012 Hits:529 Condominium

Le Luk Condominium

Le Luk Condomin...

Read more

Detudom Provincial Cou…

06-11-2012 Hits:372 Court House

Detudom Provincial Court HouseAnd Accessary Building (Ubonrachatanee Province)

Detudom Provinc...

Read more

Electronic Industrial …

06-11-2012 Hits:451 Factory

Electronic Industrial Plant

Electronic Indu...

Read more

Building Passenger Acc…

06-11-2012 Hits:416 Airport

Building Passenger Accommodation

New Terminal Bu...

Read more

Ministry of Justice (N…

17-11-2012 Hits:381 Building

Ministry of Justice (New)

Ministry of Jus...

Read more

Bhp Flat Products

06-11-2012 Hits:431 Factory

Bhp Flat Products

Bhp Flat Produc...

Read more

Lham Sai Beach

06-11-2012 Hits:364 Hotel & Resort

Lham Sai Beach

Lham Sai Beach ...

Read more

Liquor Distillery Proc…

06-11-2012 Hits:439 Factory

Liquor Distillery Processing Plants

Liquor Distille...

Read more

Tri Petch Isuzu Sales …

06-11-2012 Hits:423 High Rise Building

Tri Petch Isuzu Sales Headquarters Building

Tri Petch Isuzu...

Read more

Pharmaceutical Product…

06-11-2012 Hits:677 Factory

Pharmaceutical Product Manufacturing Plant

Pharmaceutical ...

Read more

Rangsit Municipal Hosp…

06-11-2012 Hits:463 Hospital

Rangsit Municipal Hospital

Rangsit Municip...

Read more

Phayathai 2 Hospital

06-11-2012 Hits:454 Hospital

Phayathai 2 Hospital

Phayathai 2 Hos...

Read more

Chaibadan Provincial C…

06-11-2012 Hits:378 Court House

Chaibadan Provincial Court House And Accessary Building (Lopburi Province)

Chaibadan Provi...

Read more

Laguna Resort & Ho…

06-11-2012 Hits:398 Hotel & Resort

Laguna Resort & Hotels

Laguna Resort ...

Read more

New Terminal Building …

06-11-2012 Hits:453 Airport

New Terminal Building Project Lampang Airport

New Terminal Bu...

Read more

New Laboratory & O…

06-11-2012 Hits:478 Factory

New Laboratory & Office Building And New Canteen Building

New Laboratory ...

Read more

Tritip Condominium

06-11-2012 Hits:473 Condominium

Tritip Condominium

Tritip Condomin...

Read more

Samitivej Hospital (S…

06-11-2012 Hits:475 Hospital

Samitivej Hospital (Sukhumvit, Bangkok)

Samitivej ...

Read more

Samitivej Hospital (S…

06-11-2012 Hits:449 Hospital

Samitivej Hospital (Sriracha, Chonburi)

Samitivej ...

Read more

PTT Training Center

17-11-2012 Hits:456 Tank Farm & Petrol Station

PTT Training Center

PTT Training Ce...

Read more

Nora Resort

06-11-2012 Hits:397 Hotel & Resort

Nora Resort

Nora Resort Su...

Read more

Medical Services Build…

17-11-2012 Hits:396 Building

Medical Services Building

Medical Service...

Read more

Office Building Takhli…

06-11-2012 Hits:416 Building

Office Building Takhli Municipality

Office Building...

Read more

AP HONDA

17-11-2012 Hits:486 Building

AP HONDA

AP HONDA

Read more

Phayathai 3 Hospital

06-11-2012 Hits:473 Hospital

Phayathai 3 Hospital

Phayathai 3 Hos...

Read more

Automatic Accessories …

06-11-2012 Hits:451 Factory

Automatic Accessories And Parts Processing Plant

Automatic Acces...

Read more

The Cove Condominium

06-11-2012 Hits:477 Condominium

The Cove Condominium

The Cove Condom...

Read more

Multi-Minerals-Process…

06-11-2012 Hits:444 Factory

Multi-Minerals-Processing Plant

Multi-Minerals-...

Read more

Nathawi Provincial Cou…

06-11-2012 Hits:420 Court House

Nathawi Provincial Court House (Songkhla Province)

Nathawi Provinc...

Read more

Thai Nakarin Hospital

06-11-2012 Hits:460 Hospital

Thai Nakarin Hospital

Thai Nakarin Ho...

Read more

NEW I.V. FACTORY

15-11-2012 Hits:450 Factory

NEW I.V. FACTORY

NEW I.V. FACTOR...

Read more

Trang Provincial Court…

06-11-2012 Hits:375 Court House

Trang Provincial Court House And Accessary Building (Trang Province)

Trang Provincia...

Read more

Royal Hospital Phnom P…

06-11-2012 Hits:429 Hospital

Royal Hospital Phnom Penh

Royal Hospital ...

Read more

Medical Center Panyana…

17-11-2012 Hits:425 Hospital

Medical Center Panyananthaphikkhu

Medical Center ...

Read more

The Time Pavillion

06-11-2012 Hits:395 Building

The Time Pavillion

The Time Pavill...

Read more

Amnatchareon Provinci…

06-11-2012 Hits:375 Court House

Amnatchareon Provincial Court House (Amantchareon Province)

Amnatchareon&nb...

Read more

Phyathai Sriracha Hosp…

13-11-2012 Hits:484 Hospital

Phyathai Sriracha Hospital

Phyathai Srirac...

Read more

Renovation Bangkok-Phu…

06-11-2012 Hits:456 Hospital

Renovation Bangkok-Phuket Hospital

Renovation Bang...

Read more

Empire Tower

06-11-2012 Hits:422 High Rise Building

Empire Tower

Empire Tower ...

Read more

Adams Factory Project

06-11-2012 Hits:452 Factory

Adams Factory Project

Adams Factory P...

Read more

Nida

17-11-2012 Hits:0 High Rise Building

Nida

Nida Bangkok ...

Read more

Amarit office

17-11-2012 Hits:396 Building

Amarit office

Amarit office ...

Read more

Samitivej Hospital (S…

06-11-2012 Hits:457 Hospital

Samitivej Hospital (Sukhumvit 49, Bangkok)

Samitivej ...

Read more

Micro-Electronic Manuf…

06-11-2012 Hits:451 Factory

Micro-Electronic Manufacturing Plant

Micro-Electroni...

Read more

TA-IDC Project

13-11-2012 Hits:404 Information Technology

TA-IDC Project

TA-IDC Project ...

Read more

Payathai Plaza

06-11-2012 Hits:385 High Rise Building

Payathai Plaza

Payathai Plaza ...

Read more

Samitivej Hospital (Sr…

06-11-2012 Hits:458 Hospital

Samitivej Hospital (Srinakarin,Bangkok)

Samitivej Hospi...

Read more

Re-Brandiry Project

06-11-2012 Hits:502 Tank Farm & Petrol Station

Re-Brandiry Project

Re-Brandiry Pro...

Read more

Regent Home Office

06-11-2012 Hits:496 Building

Regent Home Office

Regent  Ho...

Read more

V44 Tower

06-11-2012 Hits:403 High Rise Building

V44 Tower

V44 Tower Ra...

Read more

Asadamongkol Mansion

06-11-2012 Hits:402 Building

Asadamongkol Mansion

Asadamongkol&nb...

Read more

Zinc Chemicals Process…

06-11-2012 Hits:451 Factory

Zinc Chemicals Processing Plant

Zinc Chemicals ...

Read more

Montien Riverside Hote…

06-11-2012 Hits:379 High Rise Building

Montien Riverside Hotel

Montien Riversi...

Read more