Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

ประสบการณ์ของบุคลากร

 

บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ควบคุม และบริหารงานก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ มาแล้วเป็นอย่างมาก ตัวอย่างโครงการสำคัญที่ทำสำเร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการอยู่มีดังนี้
 

 • การศึกษาโครงการก่อสร้างเตาเผามูลฝอย (Incinerator) และผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ของกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดระบบงานกำจัดขยะในเมืองกรุงเทพมหานคร (โครงการของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ)
 • โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเกาะรัตนโกสินทร์ (โครงการของกรุงเทพมหานคร)
 • โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง (โครงการของกรมโยธาธิการ)
 • โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช (โครงการของกรมโยธาธิการ)
 • โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการของกรมโยธาธิการ)
 • โครงการควบคุมงานออกแบบรวมก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
 • นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • นิคมอุตสาหกรรมบางปู ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ
 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) จังหวัดชลบุรี
 • นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จังหวัดระยอง
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 • โครงการเมืองรุ้ง (Metropolis International Complex) กรุงเทพมหานคร
 • โครงการ Empire Towers กรุงเทพมหานคร
 • อาคารดาต้าแมท กรุงเทพมหานคร
 • อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ กรุงเทพมหานคร
 • เอส.เอส.พี ทาวเวอร์ 2 และมินิออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรมอมารีเอเทรียม กรุงเทพมหานคร
 • โครงการขยายโรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์การแพทย์แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จังหวัดนครนายก
 • Phuket City Park Plaza จังหวัดภูเก็ต
 • Patong Tower Condominium จังหวัดภูเก็ต
 • Colony Kamala Bay Resort จังหวัดภูเก็ต
 • การศึกษาลู่ทางการลงทุนเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก(โครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายสนามบินดอนเมือง (โครงการของกระทรวงคมนาคม)
 • โครงการออกแบบอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (หนองงูเห่า)
 • การศึกษาเพื่อจัดทำ Asian Global Transpark ที่สนามบินอู่ตะเภา
 • โรงงาน Sub Micron Technology จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงงาน Alpha TI Wafer Fabrication จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงงาน BHP Flat Products จังหวัดระยอง
 • และ ฯลฯ
{nomultithumb}